Logo CDIAP
Centre de Desenvolupament Infantil i d’Atenció Precoç (CDIAP - Garrigues)

El CDIAP - Garrigues és un servei públic, universal i gratuït, especialitzat en l’atenció integral de tots els infants de 0-6 anys de la comarca i de llurs famílies.

El servei d’atenció precoç té per objectiu prevenir, detectar i atendre el més aviat possible situacions que poden presentar dificultats o trastorns en el desenvolupament de l’infant, amb la finalitat de potenciar la seva capacitat de desenvolupament i benestar.

Per dur a terme l’atenció terapèutica necessària, el CDIAP disposa d’un equip de professionals d’orientació interdisciplinari: fisioteràpia, logopèdia, neuropediatria, psicologia, treball social.

L’equip treballa en coordinació amb els àmbits educatius, sanitaris i socials per tal de donar suport als processos de socialització i maduració de l’infant.

banner botiga online