banner

Logo CEE
Centre d'Educació Especial

L’escola d’educació especial és un centre educatiu que atén a infants amb necessitats educatives especials que no troben resposta a l’escola ordinària.
L’atenció de les necessitats educatives dels infants escolaritzats en escoles d’educació especial comporta l’aplicació de programes curriculars diferenciats i/o adaptats dels ordinaris, en els quals es prioritzen fonamentalment continguts referents a:

  • 1. L’adquisició de l’autonomia personal i social.
  • 2. El desenvolupament de les actituds i capacitats de comunicació interpersonal.
  • 3. L’adquisició d’hàbits, destreses i coneixements bàsics que tendeixen a la comprensió de la realitat més immediata en la mesura de les possibilitats de cadascun dels alumnes.

A part dels aprenentatges específics adequats a l’edat de cada alumne, amb els alumnes mes grans es treballa en dos objectius generals:

  • 1. Habilitats i competències de la vida diària i domèstica.
  • 2. Habilitats de la vida laboral.
    Les finalitats educatives són, per tant, el manteniment dels aprenentatges escolars i el desenvolupament de l’autonomia personal i social, juntament amb l’ensenyament de les destreses i habilitats pròpies i bàsiques sobre les feines que se suposa que farà l’alumne al món laboral (jardineria, manipulats, feines pròpies de la llar, pintura …)
banner botiga online