Dades i memòries de Talma

A Talma apostem per una informació de caràcter públic i accessible per a tothom. Per això, posem a les vostres mans algunes dades que fan referència amb la gestió organitzativa i a la gestió econòmica i pressupostària de l’entitat.

Pressupost 2019

Pressupost 2019

Comptes econòmics 2018

dades-economiques-pressupost-2017-ingressos

Comptes econòmics 2017

dades-economiques-pressupost-2017-ingressos

Ingressos i despeses de l'any 2016

dades-economiques-ingressos-talma-2016
dades-economiques-despeses-talma-2016

Aquest són els Certificats de la Llei de la Transparència, i que l'entitat Transpar-ent certifica que a Talma l'estem cumplint correctament:


1er Certificat 2on Certificat 3er Certificat (falta l'arxiu) 4rt Certificat (falta l'arxiu)

Normativa d'aplicació de Talma

A continuació trobareu, de manera detallada, la principal normativa externa a la que està subjecta Talma:Relacionada amb la nostra forma jurídica d’associació:

 • Llei d’associacions 7/1997 de 18 de juny, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 2423 (DOGC) de l’1 de juliol.
  Descarregar PDF
 • Llei orgànica 1/2002 de 22 de març que regula el dret d’associació.
  Descarregar PDF

Relacionada amb la nostra missió:

 • Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social de les persones amb discapacitat.
  Descarregar PDF
 • Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social.
  Descarregar PDF

Com a prestadora de Centres Ocupacionals:

 • Decret Llei 279/1987, de 27 d’agost, pel qual es regulen els Centres Ocupacionals per a Disminuïts.
  Descarregar PDF

Com a centre especial de treball:

 • Reial Decret 2273/1985, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el reglament dels centres especials de treball definits en l’article 42 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració social del minusvàlid.
  Descarregar PDF
 • Reial Decret 290/2004, de 20 de febrer, pel qual es regulen els enclavaments laborals com a mesura de foment del treball de les persones amb discapacitat.
  Descarregar PDF
 • Reial Decret 469/2006, de 21 d’abril, pel qual es regulen les unitats de recolzament a l’activitat professional en el marc del serveis d’ajustament personal i social dels CET.
  Descarregar PDF

Com a Centre d’Educació Especial concertat:

 • Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del dret a l'educació (LODE)
  Descarregar PDF
 • Decret 299/1997, de 25 de novembre, sobre l'atenció educativa a l'alumnat amb necessitats educatives especials.
  Anar al web
 • Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'educació (LOE), modificada per la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa.
  Descarregar PDF
 • Llei 12/2009, del 10 de juliol, d'educació (LEC)
  Descarregar PDF
 • Decret 119/2015, de 23 de juny, d'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària.
  Descarregar PDF

Com a prestadora de serveis d’habitatge:

 • Decret llei 271/2003, de 4 de novembre, dels serveis d’acolliment residencial que regula les condicions materials i funcionals de la prestació d’aquests serveis.
  Descarregar PDF
 • Decret Llei 318/2006, de 25 de juliol, dels serveis d’acolliment residencial per a persones amb discapacitat.
  Descarregar PDF

Com a prestadora de serveis de la Cartera de Serveis Socials:

 • Llei 12/2007 d’11 d’Octubre, de Serveis Socials.
  Descarregar PDF
 • Decret 142/2010, d’11 d’Octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011.
  Descarregar PDF
 • Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del sistema català de serveis socials.
  Descarregar PDF
 • Decret 176/2000, de 15 de maig, de modificació del Decret 284/1996.
  Descarregar PDF