Organització. Junta Directiva de Talma.

Els òrgans de govern de Talma són l’Assemblea General i la Junta Directiva.

L’Assemblea determina i decideix en els assumptes com la modificació dels estatuts, l’aprovació de les sol·licituds de socis o la incorporació de l’entitat en altres associacions o federacions. Està formada pels socis que té l'entitat i es reuneix, com a mínim un cop l'any (entre gener i juny).

La Junta Directiva de Talma regeix, administra i representa l’associació. En formen part el President, el Vicepresident, el Secretari, el Tresorer, els vocals i els representants de les administracions públiques i altres entitats amb qui treballa Talma. Els membres són elegits pels socis i exerceixen el càrrec durant 4 anys. La Junta es reuneix l'últim dijous de cada mes a excepció dels mesos de desembre i agost.
Els membres de la Junta Directiva exerceixen el seu càrrec gratuïtament. Els membres exerceixen el càrrec durant un període de 4 anys sense perjudici que puguin ser reelegits.

president
Antoni Mateus Vallverdú
President

Vicepresident
Carles Gelonch Àlvarez
Vicepresident

Secretària
Teresa Barrufet Aixalà
Secretària

Tresorer
Emili Farré Sans
Tresorer

Vocal 1
Concepció Pau Pernau
Vocal 1

Vocal 2
Antonieta Peiró
Vocal 2

Vocal 3
Marti Cases Jose
Vocal 3

Vocal 4
Isidre Piñol
Vocal 4

Vocals representants:

Vocal Representant 1
Magda Peris Montserrat
Representant de l’Ajuntament de Juneda

Vocal Representant 2
Jordi Sarlé Gallart
Representant del Consell Comarcal de Les Garrigues

Vocal Representant 3
Maria Perera Grau
Representant de Talma a la Fundació Tutelar Terres de Lleida

Talma no disposa d’un consell assessor dels òrgans de govern de l’entitat.

president
Rosa Ticó
Directora de l’entitat

president
Montse Mateu
Cap d’Administració

president
Roser Culleré
Direcció i coordinació del CDIAP Garrigues

president
Xavier Lladó
Cap del Centre Especial de Treball

president
Laura Pifarré
Psicòloga i coordinadora del Centre Compàs

president
Lídia Acosta
Direcció CRAE les Garrigues

president
Alba Jové
Psicòloga CRAE les Garrigues i de l’Aula d’Educació Especial de Talma

president
Carme Tomàs
Coordinadora Centre Educació Especial

president
Marina Solé
Coordinadora d’habitatge i de l’àrea assistencial

president
Sara Serrano
Psicopedagoga STO-SOI i habitatge i Directora Tècnica del STO i SOI

president
Anna Maria Piñol
Treballadora Social d’habitatge i Servei de Teràpia Ocupacional

president
Marta Cornudella
Coordinadora Prevenció Riscos Laborals (PRL) i Manteniment / Coordinadora del l’àrea esportiva de Talma

president
Mariona Seró
Coordinadora del servei Apunt d’orientació i inserció laboral

president
Antonieta Cabús
Treballadora social Talma

president
Anna Vilalta
Coordinadora Àrea de Comunicació

Espais participatius - Grups de Treball transversals

Talma és una entitat que treballa per a una organització i una metodologia centrada en la persona. Per això, a banda del ventall de serveis que oferim com a entitat, volem ser transversals i treballar per comissions i connexions per tal de ser més efectius, flexibles, ètics i compromesos amb les persones que atenem.

Les comissions són uns espais multidisciplinaris que intenten posar en pràctica tots els suports de qualsevol àmbit de la vida al voltant de la persona. N’hem creat tres de molt transversals: la comissió itinere, la comissió social i la comissió laboral.

COMISSIÓ ITINERE: Comissió que treballa a la porta d’entrada de l’entitat. Té en compte el número de places, les entrades i sortides d’usuaris i també el punt de vista econòmic. Alhora, també valora les capacitats, competències i l’autonomia de cada persona. Està formada per la persona responsable de l’Administració de l’entitat, la coordinadora de l’Àrea Social i una psicòloga.

COMISSIÓ SOCIAL: comissió que estableix objectius de treball i millores de les necessitats de les persones usuàries en relació a l’àmbit familiar, tutelar, mèdic, d’ocupació terapèutica i altres programes per garantir les necessitats bàsiques i essencials de les persones. Hi ha una coordinació molt freqüent amb Fundacions, el servei d’habitatge de l’entitat i personal d’atenció directa de qualsevol servei diürn. Està formada per la coordinadora de l’Àrea Social, la psicopedagoga del servei STO i habitatge, la treballadora social i la coordinadora de l’àrea mèdica.

COMISSIÓ LABORAL: comissió que estableix objectius i itineraris a nivell laboral de les persones usuàries. Vetllen per a un bon acompanyament en la vida laboral i per un ambient protegit al lloc de treball de la persona. Hi ha una coordinació entre professionals de l’empresa i l’entitat per tal d’establir uns objectius de treball per a què cada persona tingui un programa propi. Està formada pel coordinador del Centre Especial de Treball, la psicòloga coordinadora d’USAP, la responsable de l’Administració de l’entitat i la treballadora social.

Però, a més a més, també hem posat en pràctica un procés participatiu entre tots els treballadors de l’entitat per impulsar noves metodologies i propostes en la forma d’atenció a la persona, així com per donar resposta a les demandes més importants. Tant d’usuaris, com de les famílies, com de la pròpia entitat.

Per això, hem creat altres comissions temporals i amb una finalitat més concreta com la comissió de bones pràctiques, que aposta per elaborar un document que aglutini tota una sèrie de valors i pràctiques compartides entre tots els professionals de l’entitat i que defineixi una metodologia centrada en la persona des del punt de vista ètic.

La comissió d’oci, que treballa per promocionar activitats d’oci i lleure adreçades a tots els col·lectius que atén l’entitat des de la vessant inclusiva, participativa i en comunitat. I per últim, la comissió de trobades entre famílies, que té la missió d’escoltar les demandes de les famílies, per tal de crear l’espai, el contingut i l’acompanyament necessari per donar resposta i seguiment a les inquietuds familiars al voltant de la vida de les persones usuàries.