Coneix-nos

Talma és una associació sense afany de lucre, d’iniciativa social i declarada d’utilitat pública i registrada al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número 212-J/3 des del 23 de novembre del 1976 i amb Número d’Identificació Fiscal G-25015751.

Talma té per finalitat l’atenció, el suport i la prestació de tot tipus de serveis a persones amb discapacitats, trastorn mental i/o risc d’exclusió social de la comarca de Les Garrigues, per tal de millorar-ne la qualitat de vida.

L’Associació regula les seves activitats d’acord amb la llei d’associacions 7/1997 de 18 de juny, publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 2423 (DOGC) de l’1 de juliol, la llei orgànica 1/2002 de 22 de març que regula el dret d’associació i, per últim, els seus estatuts .

Talma estructura la seva raó de ser des de quatre perspectives: les persones que atenem, les seves famílies, l’organització i els seus professionals, i la comunitat on vivim.

A més a més, l’entitat compleix amb la llei 19/2014 de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Visió

El centre de la nostra entitat són les persones.
Volem oferir una atenció integral, per això treballem al costat de les persones amb discapacitat, trastorns mentals i/o risc d’exclusió social perquè puguin assolir una qualitat de vida i un desenvolupament personal que els permeti la màxima integració social dins la comunitat.

Missió

Des de la iniciativa social, d’utilitat pública i sense afany de lucre, Talma aten, dóna suport i presta tot tipus de serveis a persones amb discapacitat, trastorns mentals i/o risc d’exclusió social per millorar la seva qualitat de vida.
Talma vetlla per la defensa i la protecció dels drets de les persones i treballa per facilitar tot un sistema de suports educatius, socials, laborals i personals al voltant de cada una d’elles.

Valors

  • Dignitat, igualtat i benestar de les persones.
  • Desenvolupament personal i autodeterminació per a una integració social en la comunitat.
  • Treball conjunt, participatiu i de suport amb les famílies.
  • Transparència, responsabilitat social i qualitat en la gestió
  • Participació i treball en equip
  • Formació i especialització dels professionals i els serveis
  • Sensibilització, treball en xarxa i participació dins la comunitat