banner

Logo Servei Habitatge Talma
Servei d’habitatge

El servei d’habitatge és un servei per a persones amb discapacitat i/o trastorn mental destinat a millorar la seva qualitat de vida. Existeixen dos modalitats d’habitatge en funció de la intensitat de suport que s’ofereix a la persona usuària:

LA RESIDÈNCIA:

 • És un servei d'atenció permanent les 24 hores en què les persones amb discapacitat i/o trastorn mental poden viure les vint-i-quatre hores i rebre el suport d'un equip multidisciplinari de professionals. Són persones que no tenen un grau d'autonomia suficient per realitzar les activitats de la vida diària i que necessiten supervisió constant.

LA LLAR-RESIDÈNCIA:

 • És un servei d’atenció flexible en què les persones amb discapacitat i/o trastorn mental reben el suport d'un equip multidisciplinari de professionals. En aquest cas, l’atenció pretén millorar o mantenir l’autonomia de les persones usuàries.

Què oferim:

 •   Proporcionar una bona qualitat de vida als residents i atendre totes les necessitats individuals de la persona perquè pugui assolir el màxim nivell d’autonomia i benestar.
 •   Proporcionar una llar-residència o residència a les persones amb discapacitat i/o trastorn mental que pel motiu que sigui no poden continuar vivint al domicili familiar.
 •   Assolir la plena integració i normalització social de les persones usuàries, així com la prevenció i el tractament del deteriorament produït per la cronicitat de la malaltia.


SUPORT A LA LLAR:

 • El servei de suport a la llar és un servei adreçat a persones amb discapacitat i/o trastorn mental entre divuit i seixanta-cinc anys amb un bon grau d’autonomia personal, però que necessiten un cert suport quan les seves circumstàncies personals, socials i familiars ho fan aconsellable. Té com a finalitat afavorir el desenvolupament de la persona en les activitats de la vida quotidiana, tant a la llar com a la pròpia comunitat. El servei es desenvolupa en un habitatge ordinari, integrat a l’entorn comunitari, que constituirà el domicili habitual de la persona usuària.

Què oferim:

 •   Promoure la capacitat d’autogestió i autonomia funcional en les diverses àrees de la vida de la persona, amb la intenció de millorar la seva qualitat de vida.
 •   Acompanyament en la realització de tasques i activitats sense interferir en la seva capacitat d’autonomia i decisió.
 •   Foment del desenvolupament d’hàbits saludables
 •   Potenciació de les relacions amb la comunitat (reforçament dels vincles familiars, veïnals i d’amistat)
 •   Atenció a la salut personal i acompanyament terapèutic.
 •   Atenció, suport i acompanyament en la gestió econòmica.

banner botiga online