Organització

Som una empresa social de gestió responsable, organitzada des de la perspectiva de la participació i la implicació de les persones.

Ens organitzem a partir d’EQUIPS que tenen diferents funcions, responsabilitats i objectius. Alguns d’ells s’han creat per facilitar una millor implicació i autogestió dels suports i els serveis a les persones.

Junta Directiva

És la màxima representació de l’organització i treballa conjuntament amb la Direcció per tal de vetllar el bon funcionament, tant des del punt de vista econòmic com de serveis.

President
Isidre Piñol Cerro

Vicepresidenta
Concepció Pau Pernau

Secretària
Teresa Barrufet Aixalà

Tresorer
Emili Farré Sans

Vocal
Anna Quer Ravés

Vocal
Ramon Clarisó Espasa

Vocal
Antonieta Peiró Bellart

Junta actualitzada el 31 d’octubre de 2022

Consell de Direcció

És un equip estratègic format per persones que acompanyen a la Direcció, dissenyen les polítiques i lideren les estratègies i objectius globals de Talma.

Equip Directiu

Equip format per les persones responsables de cada àrea. S’encarreguen de desenvolupar i aplicar, en cada cas, les estratègies globals, gestionar els recursos i coordinar el bon funcionament de cada servei i suport.

Equips de treball

Són equips de professionals que executen de manera eficaç i duen a terme les activitats pròpies de cada àrea, tenint en compte les directrius, estratègies i polítiques globals de Talma. Tots els equips de treball comparteixen els valors i línies estratègiques de Talma.

– Equip de treball famílies

Les famílies són una part molt important d’alguns suports de TALMA. Sense elles la recuperació o rehabilitació de les persones amb necessitats de suport no seria la mateixa i el seu benestar tampoc. A la vegada, elles també necessiten rebre els nostres suports en l’atenció als seus familiars i per obtenir eines per afrontar les diferents situacions.

Per això, a TALMA tenim un equip de treball que prepara sessions informatives, formacions específiques o grups d’ajuda mútua perquè les famílies rebin també una atenció integral i disposin de recursos útils.

– Equips de treball OCTP

Són els grups de treball que hem creat a TALMA per treballar de manera transversal i aconseguir que sigui una Organització Centrada en Totes les Persones. Per això, hem dissenyat 3 subgrups de treball que tenen objectius diversos però alineats en aconseguir que TALMA sigui una organització que vetlli pel benestar de les persones usuàries i també de les persones que hi treballen.

L’Assemblea General està formada per les persones sòcies de l’organització. Es reuneixen, com a mínim, una vegada a l’any (entre gener i juny) a excepció en cas d’alguna situació imprevista. A l’Assemblea es decideix en assumptes com la modificació dels estatuts, l’aprovació de les sol·licituds de socis o la incorporació de l’entitat en altres associacions o federacions, els plans de treball, pressupostos anuals, comptes, la memòria anual d’activitats, l’aprovació de les quotes de sòcies, entre altres.

La Junta Directiva de Talma regeix, administra i representa l’associació. Està formada per persones sòcies de l’organització, que representen a les persones i a les famílies. També a les administracions públiques locals i altres organitzacions que tenen a veure amb Talma. Els membres són elegits per les persones sòcies. La Junta es reuneix l’últim dijous de cada mes, a excepció dels mesos de desembre i agost.

Els membres de la Junta Directiva exerceixen el seu càrrec sense cap retribució, durant un període de 4 anys sense perjudici que puguin ser reelegits.

Segons els estatuts, les funcions de la Junta Directiva són representar, dirigir i administrar l’Associació. Supervisen, sobretot, els comptes anuals de l’organització i els projectes més importants.

Cap de les persones de la Junta té interessos en les empreses o serveis externs que l’entitat té contractats, bé sigui personalment o mitjançant empreses.